นิทรรศการ

นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"ครั้งที่ 29

โดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

วันที่:

8 - 24 กุมภาพันธ์ 2567

โตชิบาฉลองครบรอบการก่อตั้งในประเทศไทย ปีที่ 55 จัดนิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 29

นิทรรศการจัดแสดงภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชทาน จำนวนรวม 13 ภาพ นำมาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพสู่สาธารณชนอีกครั้ง เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบการก่อตั้งบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ปีที่ 55 พร้อมกันนี้โตชิบาได้นำภาพชนะรางวัลระดับต่าง ๆ และภาพจากกรรมการตัดสินการประกวดบางส่วน มาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นก้าวที่ 2 ต่อไปในการพัฒนาวงการศิลปะและศิลปินไทย

อีกทั้งในวาระครอบรอบปีที่ 55 โตชิบายังได้ให้การสนับสนุนโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 7 (Early Years Project #7) ในการเปลี่ยนแปลงทัศนะ มุมมอง อัตลักษณ์ การแสดงออกของศิลปินร่วมสมัย เชื่อมโยงกับบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อน รวดเร็ว เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินเหล่านี้ได้ก้าวเข้าสู่ระดับสากลและระดับนานาชาติต่อไป โดยมุ่งหวังให้วงการศิลปะไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกมากยิ่งขึ้น รวมถึงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของศิลปะร่วมสมัยตลอด 30 ปีที่ผ่านมาและความสามารถของศิลปินไทยในแต่ละช่วงเวลา

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สตูดิโอ ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สตูดิโอ ชั้น 4

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ