การแสดง & ภาพยนตร์

Devised Theatre

กิจกรรมเวิร์คช็อป โดย กลุ่มละครอนตตา

วันที่:

1 - 6 เมษายน 2567

อบรมฟรี!!
Devised Theatre by Anatta
1 - 6 เมษายน 2567
17.00-20.00 น.

เป็นกระบวนการที่ทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์งานเท่าๆกัน ไม่มีใครเป็นผู้นำ ผู้ตามชัดเจน และร่วมกันสร้างงานใหม่ (Original Work) ผ่านประเด็นหนึ่ง ๆ ที่สมาชิกต้องการสื่อสารและอภิปรายในการ workshop นี้ จะมุ่งประเด็นเล็กๆที่คนมองข้าม หรือต้องการหยิบยก ปัญหาเหล่านั้นเล่าสู่สังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการแสดง โดย ผู้นำกระบวนการ คือ พี่ตั้ว ประดิษฐ ประสาททอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง (ละครร่วมสมัย)

information provided by event organizer

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย

6060 อาร์ตสเปส

27 ซ.ประดิพัทธ์21 สะพานควาย เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โซน

1

จ. - ส. 12:00-20:00 (หยุดวันอาทิตย์)

BTS: สะพานควาย