นิทรรศการ

DIARY EXIBITION

นิทรรศการกลุ่ม โดย 11 ศิลปิน

วันที่:

2 - 29 มี.ค. 2567

มาร่วมสะท้อนตัวตน เรื่องราวของชีวิตประจำวัน ผ่านผลงานศิลปะในหลายรูปแบบ และเทคนิคที่แตกต่างกัน

DIARY มีความหมายว่า การบันทึกชีวิตประจำวันในแต่ละวันของการดำเนินชีวิต ทุกคนล้วนมีความแตกต่างกันทางประสบการณ์ ความคิด จินตนาการและสิ่งแวดล้อม แต่กระนั้นล้วนยังคงมีจุดร่วมที่เหมือนกันในการใช้ชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมสะท้อนตัวตน เรื่องราวของชีวิตประจำวัน ผ่านผลงานศิลปะในหลายรูปแบบและเทคนิคที่แตกต่างกัน

นิทรรศการชุดนี้อยากให้ผู้ที่มาชมผลงานได้รับประสบการณ์ร่วมของ 11 ศิลปินที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของตนเองจากต่างถิ่นกำเนิด ต่างเรื่องราว ต่างจินตนาการและได้มารวมตัวกัน ณ นิทรรศการแห่งนี้

ศิลปิน: จิดาพร สอนอาจ จิตสุภา แสนหาญ จิรสิน เหลืองชัยพร จุฑามาศ จ้อยสูงเนิน ณัฐกานต์ พรพิทยางกูร ณัฐพงศ์ บุญมีลาภ บัณฑิตา สบายวงษ์ พรธิชา พงษ์อุดมปัญญา มลธิชา พงษ์อุดมปัญญา เมืองไทย พิทักษ์ศฤงคาร ภานุวัฒน์ สะกุลา

information provided by event organizer