นิทรรศการ

East Meets West

จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์

วันที่:

18 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2566

จิรภัทร ทัศนสมบูรณ์ เป็นที่รู้จักกันอย่างดีในฐานะศิลปินไทย ที่โด่งดังทั้งในไทยและต่างประเทศ นำเสนอผลงานถึงความขัดแย้งทางวัฒนธรรมสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนการเล่าเรื่องของการเผชิญหน้ากันระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและการไหลบ่าเข้ามาของลัทธิทุนนิยมตะวันตก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน

“East Meets West” นิทรรศการเดี่ยวครั้งนี้ ศิลปินนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพบกันระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก ให้เกิดการสอดประสานกลมกลืนกันผ่านผลงานจิตรกรรม โดยหยิบยกเอางานจิตรกรรมชิ้นเอกของโลกในต่างยุคต่างสมัย นำมาผสมผสานกับภาพจิตรกรรมไทย ผ่านการตีความใหม่ โดยใช้บริบทแบบไทย ๆ ที่มีความเป็นมิตรไมตรี, มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ดีงามของไทย ให้เกิดเป็นปฏิสัมพันธ์ อีกทั้งยังคงสะท้อนถึงมุมมองทางสังคม-การเมืองในปัจจุบัน ที่พูดถึงความเชื่อ ความเท่าเทียม ชนชั้น การกดขี่ทางเพศ ตลอดจนการต่อสู้กันระหว่างความคิดแบบอนุรักษ์นิยม และความคิดแบบหัวก้าวหน้า โดยแสดงออกมาในเชิงเสียดสีและขบขัน

information provided by event organizer

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์

นัมเบอร์วันเเกลลอรี่/สีลม 21

19 ซ.สีลม 21 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500

โซน

2

อ. - อา. 10:00-19:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สุรศักดิ์