นิทรรศการ

EARLY YEARS PROJECT #7: A change In the paradigm

วันที่:

10 ม.ค. - 21 เม.ย. 2567

โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ 7 (Early Years Project #7) ได้รับการสนับสนุนโดย บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด เป็นโครงการเปิดพื้นที่แห่งการทดลอง สนับสนุนแก่ศิลปินรุ่นใหม่ ทั้งนี้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงมาแล้ว 6 ครั้ง โดยมีศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะจำนวนกว่า 80 คน Early Years Project (EYP) คือกระบวนการการบ่มเพาะศิลปินรุ่นใหม่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปินรุ่นใหม่ กรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนการบริหารจัดการนิทรรศการกลุ่มได้อย่างเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ตั้งแต่เอกสารร่างโครงการพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์อันเป็นรูปธรรมของผลงานศิลปะร่วมสมัยที่นำเสนอสู่ผู้ชม กระบวนการบ่มเพาะประสบการณ์ในโครงการได้แก่ การเขียนโครงการ ทักษะการวิเคราะห์-แยกแยะ ประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ผลักดันส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ การเพิ่มพูนทักษะทางการรับฟังคำวิจารณ์ การสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปิน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการศิลปะร่วมสมัย และการพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

ศิลปินรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อหัวข้อโครงการประจำปีครั้งที่ 7 โดยเสนอชื่อ “A change in the paradigm” การเปลี่ยนแปลงทัศนะ มุมมอง อัตลักษณ์การแสดงออกทางศิลปะร่วมสมัยผ่านมุมมองความคิด และความเชื่อของศิลปินในโครงการ “A change in the paradigm” เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของยุคร่วมสมัยของโลกที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและรวดเร็ว ศิลปินรุ่นใหม่ในโครงการ EYP#7 นำเสนอผลงานผ่านภาษาศิลปะร่วมสมัยที่มีรากฐานจากการเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่จากปรากฏการณ์ทางสังคม ความเชื่อ การศึกษา เทคโนโลยีและการแสวงหาแนวทางการแสดงออกทางศิลปะใหม่ ตลอดจนกระบวนการเลือกเครื่องมือสื่อสารที่แตกต่างหลากหลาย สะท้อนกระบวนการคิดผ่านการเลือกสรรประเด็นที่ท้าทายกับกระบวนทัศน์ทางศิลปะที่ปรากฎในอดีต นอกจากนั้นศิลปินในโครงการยังเสนอทักษะการคิดวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัวที่เป็นแรงกระตุ้น ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สู่การเปิดประเด็นใหม่ๆ ให้ผู้ชมผลงานได้ร่วมคิดพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในโลกศิลปะร่วมสมัย

นิทรรศการนี้จึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนตัวตนที่หลากหลาย และชุดประสบการณ์ของศิลปินรุ่นใหม่ การทำความเข้าใจมุมมองทางความคิดใหม่ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในโครงการ EYP#7

ศิลปิน
กนกวรรณ สุทธัง
จักรพันธ์ ศรีวิชัย
ณัฐณภัทร กุลนานันท์
ดลฤดี บุญแก้ว
นครินทร์ ปัญญาวงค์
นอเดียนา บีฮิง
เบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์
วัชรนนท์ สินวราวัฒน์

กรรมการตัดสิน
จักรวาล นิลธำรงค์
จิระเดช และพรพิไล มีมาลัย
มิติ เรืองกฤตยา
ยุรี เกนสาคู
วิทยา จันมา
สืบแสง แสงวชิระภิบาล

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ