การแสดง & ภาพยนตร์

Haunted House

กำกับการแสดงและออกแบบท่าเต้นโดย ภาวิดา วชิรปัญญาพร

วันที่:

25 - 27 ก.ค. 2567

"Haunted House" การแสดงเต้นร่วมสมัยที่จะพาคุณออกไปค้นหาและสำรวจความซับซ้อนของการเป็นผู้ใหญ่ ความไร้เดียงสา และการค้นพบตนเองภายใต้กรอบของทุนนิยมและสภาพแวดล้อมของสังคม

ร่องรอยและความทรงจำในอดีตที่หล่อหลอมความเป็นปัจเจกบุคคล แสดงให้เห็นถึงการเดินทางและข้อจำกัดในแต่ละช่วงของชีวิต ซึ่งเผยให้เห็นถึงธรรมชาติที่หลากหลายและการดำรงอยู่ของมนุษย์

กำกับการแสดงและออกแบบท่าเต้นโดย ภาวิดา วชิรปัญญาพร ร่วมกับ งานออกแบบฉากโดย ประภัสสร สุขเกษตร (Scenography Department Bangkok) ดนตรีและเสียงโดย ธนาธย์ รสานนท์

สนับสนุนเครื่องเสียงโดย AIAIAI

information provided by event organizer