นิทรรศการ

HOW ARE YOU, 66?

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

9 - 24 พ.ย. 2566

HOW ARE YOU, 66?

นิทรรศการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยการรวมกลุ่มศิษย์เก่า คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รุ่น 66 มีทั้งศิลปินอิสระ ครูอาจารย์หลากหลายสถาบันและอาชีพอื่นๆ ที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จึงได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ร่วมแสดงในนิทรรศการทั้งหมด 29 ท่าน โดย

เกษมสันต์ ยอดสง่า

คมสัน เพ็ชรสิทธิ์

จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง

จิรนันท์ จุลบท

จิรบ วิมุตติไชย

จิราภรณ์ สุดสิน

จีรวัฒน์ วิริยะอุดมเสถียร

เจนวิทย์ ไชยสี

ชญานิน กวางแก้ว

ชาคริยา สร้อยสม

ญาณี พรหมเดชะ

ณภัทร ปิยะวงศ์วัฒนา

ตันติกร โนนกอง

ถิรภัทร พืชผล

ทัดฌาน ไชยโอสถ

ธารทิพย์ ตั้งจิตต์ธรรม

นภาภรณ์ อินหลี

นฤชา สังขจารุ

นิชา ตันติศักดิ์

พรรณธิชา เพชรรักษ์

วรรณวิสา พัฒนศิลป์

ศราวุธ ไทยช่วย

ศิลปากร มณีรัตน์

สันติพัฒน์ พิศุทธิภัทรา

สิทธิ์วุธ ปราบริปู

สิริ ใหญ่มาก

สุกัญญา สอนบุญ

สุจิตรา พาหุการณ์

สุทธิพันธ์ สิทธิชัย

พิธีเปิดนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

(นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 - 24 พฤศจิกายน 2566)

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

information provided by event organizer

หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-16:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย

หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โซน

1

จ. - ส. 9:00-16:00 (หยุดวันอาทิตย์)

MRT: สนามไชย