นิทรรศการ

How Many World Are We?

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

20 Jul - 29 Oct 2023

หอศิลป์บ้านจิมทอมป์สันขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "How Many Worlds Are We? โดยภัณฑารักษ์ อเล็กซานเดร เมโล ภัณฑารักษ์และนักวิจัยพำนักและทำงานในลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

นิทรรศการ "How Many Worlds Are We?" สำรวจตรวจค้นและนำพาตัวเองออกจากแนวคิดดั้งเดิมของการแบ่งฟากฝั่งโลกออกเป็นสองฝั่ง ระหว่างฟากฝั่งตะวันออกและตะวันตก ด้วยการพินิจพิจารณาว่าแนวคิดดังกล่าวได้รับการสื่อแสดงออกมาผ่านผลงานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยในลักษณะเชิงบวกอย่างไรบ้าง

นิทรรศการนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและการสะท้อนตกผลึกทางความคิดของอเล็กซานเดร เมโล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งในฟากฝั่งโลกตะวันตก คือในทวีปละตินอเมริกา (ส่วนใหญ่ในประเทศบราซิลและโดยเฉพาะในรัฐอามาโซนัสและรัฐบาเยีย) และในฟากฝั่งโลกตะวันออก (ส่วนใหญ่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียอาคเนย์) โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมนำเอาศิลปินร่วมสมัยผู้ผลิตผลงานในดินแดนทั้งสองฟากฝั่งโลกให้ได้มาจัดแสดงผลงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นไปเพื่อท้าทายมุมมองความคิดทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมให้ออกจากศูนย์กลางแล้ว นิทรรศการของเรายังพยายามค้นหาโอกาสความเป็นไปได้ของการทำให้ได้พบปะเผชิญหน้ากันซึ่งแนวทางต่างๆ ที่ศิลปินจากโลกสองฟากฝั่งใช้ในการสร้างสรรค์ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดอย่างธรรมชาติ จิตวิญญาณ หรือความเป็นมนุษย์

"How Many Worlds Are We?" ไม่ได้เน้นเพียงแค่การทำความเข้าใจในทางมานุษยวิทยาหรือนิเวศวิทยาเป็นหลัก แต่ทว่ายังคำนึงถึงปัจจัยด้าน “ธรรมชาติ” และ “จิตวิญญาณ” ที่เกี่ยวข้องกับ “ป่า” และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าในประเทศบราซิลหรือประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเด็นหรือหัวข้อหลักที่ช่วยให้ผู้รับชมผลงานเข้าใจถึงความรู้ แรงบันดาลใจ และความคาดหวังที่ศิลปินผู้ได้รับเลือกสื่อแสดงออกในผลงานของตน โดยเฉพาะความผูกพันที่มีต่อประเพณีวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับโอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับพลวัตวัฒนธรรมกระแสนิยมโลก

ทั้งประติมากรรม ศิลปะจัดวาง ภาพถ่าย และภาพยนตร์ ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการนี้ มุ่งค้นหาและสำรวจถึงมุมมองและแนวทางที่เราอาจนำมาใช้ในการจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่เรามีต่อธรรมชาติและอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณใหม่ให้แตกต่างไปจากเดิม ด้วยการเปิดรับประสบการณ์และการทำความเข้าใจอย่างเปิดกว้างถึงบริบทสังคม ธรรมชาติ การเมืองของทั้งสองซีกโลก

information provided by event organizer