นิทรรศการ

เลอ-วิลาศ (Le-Vilas)

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่:

2 - 28 เม.ย. 2567

“โขน” ศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี แต่เดิมนั้นผู้แสดงโขนจะต้องสวมหัวโขนปิดหน้าทั้งหมด ช่างประดิษฐ์หัวโขนต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือและมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการทำหัวโขนให้ถูกต้องตามตัวโขนนั้นๆ และที่สำคัญ หัวโขนต้องมีความประณีตสวยงามด้วยศิลปะเชิงช่าง สมเป็นนาฎศิลป์ชั้นสูง ช่างส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกฝนและถ่ายทอดมาจากสกุลช่างในแต่ละสกุลสืบต่อมาจวบจนปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง มีการเรียนการสอนสาขาวิชาหัตถศิลป์ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านหัตถศิลป์ โดยเฉพาะการสอนวิชาช่างหัวโขนที่เป็นงานช่างไทย แบบงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ออกมารุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อให้เป็นผู้มีความสามารถในการอนุรักษ์สืบทอดเชิงอนุรักษ์ตามคตินิยม และการแสดงสื่อสารผ่านเนื้อหา ความคิด เทคนิค วิธีการที่สอดคล้องกับความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน

ในโอกาสนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รวบรวมผลงานหัวโขนจากศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์วิทยาลัยเพาะช่าง และครูศิลป์แผ่นดิน (อาจารย์วรวินัย หิรัญมาศ) เพื่อเผยแพร่ผลงานหัวโขนให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและผู้ที่สนใจต่อไป

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ