นิทรรศการ

ชีวิต วัตถุ

รัตนา สุจริต

วันที่:

4 - 29 ต.ค. 2566

นิทรรศการสะท้อนบริบทของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทัศนคติที่น้อมรับบเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความสะดวกสบาย ใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรง แทนการพึ่งพาแรงงานคนและสัตว์ที่เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม โดยถ่ายทอดผ่านผลงานที่แสดงออกทางสัญลักษณ์ หรือรูปแทนของวัตถุแห่งอุตสาหกรรม ร่องรอยการกดทับ และการทับซ้อนของเครื่องมือเกษตร เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์วัตถุแห่งอุตสาหกรรมยุคทุนนิยม

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P3 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ