นิทรรศการ

พื้นที่ชีวิต

พันธุ์ธัช วงศ์ภักดี

วันที่:

17 ต.ค. - 12 พ.ย. 2566

เหตุปัจจัย ความพึงพอใจในวิถีการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขในแนวทางของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกันไป

ความพอดี พอเพียง พอประมาณตน เป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ชีวิตอยู่รอดอย่างมีสุข การทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ความรักความอบอุ่น ของครอบครัว ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน พื้นที่ทำสวนเป็นความสุข ความชอบ ได้เห็นเมล็ดพันธุ์เจริญเติบโต มีความรื่นรมย์คืนสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมทำให้พื้นที่มีชีวิต

information provided by event organizer

ศูนย์จริยศิลป์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

ศูนย์จริยศิลป์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ห้อง 404 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ