นิทรรศการ

สุรินทร์

มิตร ใจอินทร์, ปริณต คุณากรวงศ์, พิศิษฐกุล ควรแถลง, อำพรรณี สะเตาะ และ ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ

วันที่:

3 มี.ค. - 5 พ.ค. 2567

นิทรรศการศิลปะ โดย มิตร ใจอินทร์, ปริณต คุณากรวงศ์, พิศิษฐกุล ควรแถลง, อำพรรณี สะเตาะ และ ธณวัฒน์ นุ่มเจริญ

information provided by event organizer