นิทรรศการ

เสียงลั่นจากแผ่นดิน

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมดุลนิเวศ ครั้งที่ 1 โดย 37 ศิลปิน

วันที่:

9 - 28 ก.ค. 2567

"เสียงลั่นจากแผ่นดิน
(THE THUNDEROUS ROAR FROM THE LAND)​"
นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมดุลนิเวศ ครั้งที่ 1

นิทรรศการศิลปะเพื่อการฟื้นฟูสมดุลนิเวศ มุ่งสะท้อนปัญหาจากความเจริญทางวัตถุอย่างขาดปัญญาและจริยธรรมที่ส่งผลต่อปัญหาการขาดสมดุลของระบบนิเวศ

โดยศิลปินหลากหลาย generations จำนวน 37 คน
ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ
กิตติพงษ์ ธรรมวรรณ
จินตนา เปี่ยมศิริ
ชากร ทินบุตร
ญาณวิทย์ กุญแจทอง
ณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
ตนุพล เอนอ่อน
ทินกร กาษรสุวรรณ
ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย
ธีรวุฒิ คำอ่อน
ธีระวัฒน์ คะนะมะ
นที อนันทะประดิษฐ์
เนติกร ชินโย
ประสงค์ ลือเมือง
ปรัชญา พลซา
พลวัฒน์ สามิดี
พีระเดศ นามวงษ์
ภาณุวัฒน์ ไชยรถ
อนุสรณ์ ไชยอยู่
ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ
ธีร์ ธีร์ธรรม
นัฐวุฒิ กองลี
ปรีชา ชัยสร
ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
ภูษิต กาญจนศิริปาน
ยุทธ พฤฒาสัจธรรม
วรพรรณ ภูวิจารย์
วุฒิกร คงคา
ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์
สมภพ บุตราช
สัญปกรณ์ สิทธิโห
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
สิทธิวัฒน์ มีวันคำ
สุรศักดิ์ สอนเสนา
สุริยา นามวงษ์
อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
เอกชัย ลวดสูงเนิน

นิทรรศการจัดแสดง
9 -​28 กรกฎาคม 2567
ณ Gen Space for All Genratins
โดยมูลนิธิเอสซีจี ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
พิธีเปิดนิทรรศการ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 17.00 น.

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชั้น 3 New Gen Space: Space for All Generations โดย มูลนิธิเอสซีจี

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

MORE LIKE THIS

8 Seconds: นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียกโคโลเดียน

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

นิโก้ เซเป้ x 10 ศิลปินในโครงการภาษาแห่งจิตวิญญาณ

A Million Little Odd Things, the Last Promise, and One Big Picture

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

นพไชย (ต้อย) อังควัฒนะพงษ์ และ ปิยลักษณ์ เบญจดล

รูปโคจร

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, ปรัชญา พิณทอง, สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, และสรวิศ ทรงสัตย์

PLUTO NEPTUNE 7 10 40 54

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา

โลเล ทวีศักดิ์, แพร นัดดา, โรมัน และ นินจา