นิทรรศการ

วูแมนิเฟสโต: ความล่องไหลที่ต่อเนื่อง

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

12 ก.ย. - 30 ธ.ค. 2566

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกลุ่มศิลปินผู้จัดงานวูแมนิเฟสโต นำเสนอนิทรรศการ “วูแมนิเฟสโต: ความล่องไหลที่ต่อเนื่อง” นิทรรศการครั้งสำคัญของวูแมนิเฟสโต ที่ได้รวบรวมผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบมากกว่า 30 ชิ้น ตั้งแต่นิทรรศการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน จากศิลปินหญิงในภูมิภาคเอเชียและประเทศอื่น ๆ ที่เคยร่วมแสดงและเป็นส่วนหนึ่งของวูแมนิเฟสโต นอกจากนี้ยังรวบรวมเอกสารสำคัญของกลุ่มวูแมนิเฟสโต ‘WeMend’ พื้นที่เวิร์กชอป และโปรแกรมการศึกษา รวมถึงโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยั่งยืนของกลุ่มวูแมนิเฟสโต ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มศิลปินหญิงที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในฐานะหนึ่งในกลุ่มสตรีกลุ่มแรกที่ปรากฏตัวและเคลื่อนไหวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังดำรงอยู่จนกลายเป็นบทบันทึกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัยทั้งไทยและสากล

วูแมนิเฟสโตเริ่มต้นครั้งแรกในรูปแบบนิทรรศการศิลปะกลุ่มในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นวูแมนิเฟสโตเริ่มแปรเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นโครงการต่าง ๆ จนกลายเป็นพื้นที่แห่งการพบปะแลกเปลี่ยนของกลุ่มศิลปินหญิงที่อยู่บนพื้นฐานของมิตรภาพและความเอื้ออาทรระหว่างกัน ขณะที่เป้าหมายแรกเริ่มเกิดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานศิลปะผ่านรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงพลังและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผลงานของศิลปินหญิงให้เป็นที่ประจักษ์ ได้พัฒนาและต่อยอดไปสู่การเปิดกว้างทางความคิด การให้ค่าของวัฒนธรรมพื้นถิ่นและงานหัตถกรรม การทำงานของวูแมนิเฟสโตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยืดหยุ่นและลื่นไหล ก่อให้เกิดเป็นโครงการที่หลากหลายและเปิดกว้างทั้งในเชิงการลงมือปฏิบัติและสะท้อนการดำรงอยู่ของทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการที่ไม่ได้เน้นถึงผลลัพธ์ที่สิ้นสุด และสนับสนุนให้สิ่งที่เกิดขึ้นดำเนินไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งล้วนแล้วเป็นผลมาจากการพบปะแลกเปลี่ยน หรือใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งต่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับสร้างกระบวนการคิดในเชิงวิพากษ์

วูแมนิเฟสโตยังคงสานต่อความร่วมมือต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน และนิทรรศการ“วูแมนิเฟสโต: ความล่องไหลที่ต่อเนื่อง” จะเป็นนิทรรศการครั้งสำคัญในการสะท้อนแนวคิดอันเป็นหัวใจหลักของวูแมนิเฟสโตที่แสดงถึงวิถีการทำงานบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งร่วมกัน โดยการเชิญศิลปินหญิงหลากหลายรุ่น หลากหลายความชำนาญมาแสดงงานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม

ศิลปิน : กัญญา เจริญศุภกุล (ไทย), คาร์ล่า ซักเซอ (เยอรมนี), จารุนันท์ พันธชาติ (ไทย), จิรัฐติ คุตนาม (ไทย), จิตติมา ผลเสวก (ไทย), ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์ (ไทย), ทาริ อิโตะ (ญี่ปุ่น), นฤมล ธรรมพฤกษา (ไทย), นิโลฟาร์ อัฆมุด (ปากีสถาน), นิตยา เอื้ออารีวรกุล (ไทย), ปาน ภาระหอม (ไทย), ปรีณัน นานา และ พิม สุทธิคำ (ไทย), พินรี สัณฑ์พิทักษ์ (ไทย), ภัทรี ฉิมนอก ( ไทย), ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ (ไทย), มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์ (ไทย), มรกต เกษเกล้า (ไทย), มณฑาทิพย์ สุขโสภา (ไทย), ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์ (ไทย), รัศมีมาลา (อินเดีย), ลาวัลย์ จิระสุรเดช (ไทย), ลิเลียน ซุมเคมิ (สวิตเซอร์แลนด์), เลน่า อีริคสัน (สวิตเซอร์แลนด์), วัชราพร ศรีสุข (ไทย), วาร์ช่า นายร์ (อินเดีย), เวอร์จิเนีย ฮิลยาร์ด (ออสเตรเลีย), ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ (ไทย), สุโรจนา เศรษฐบุตร (ไทย), หยิน ซิวเช็น (จีน), อะราไมยานี (อินโดนีเซีย), อรอนงค์ กลิ่นศิริ (ไทย) และ อ้วนกลม แฮปปี้ฟาร์ม (ไทย)

กรอบแนวคิดนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์ โดย ศิลปินวูแมนิเฟสโต: นิตยา เอื้ออารีวรกุล, ปรีณัน นานา, ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ และ วาร์ช่า นายร์

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ