นิทรรศการ

ANTHROPOCENE

ปานพรรณ ยอดมณี, พรภพ สิทธิรักษ์, ประเสริฐ ยอดแก้ว

วันที่:

13 มิ.ย. - 11 ส.ค. 2567

1PROJECTS ร่วมกับ West Eden ภูมิใจนําเสนอ "Anthropocene" นิทรรศการกลุ่มโดยศิลปินชาวไทย 3 ท่าน ได้แก่ ปานพรรณ ยอดมณี, พรภพ สิทธิรักษ์ และ ประเสริฐ ยอดแก้ว ซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ ศิลปินแต่ละท่านได้ถ่ายทอดมุมมองของตนเองต่อผลกระทบเชิงลบที่มนุษยชาติสร้างต่อตัวเราเองและต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ศิลปินแต่ละท่านใช้สื่อต่างๆ ในการนําเสนอ อาทิ ภาพวาด การติดตั้ง และภาพพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่สงคราม และมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อโลก สิ่งมีชีวิตอื่นๆ และท้ายที่สุดผลกระทบเหล่านั้นก็ได้ส่งผลต่อตัวเราด้วย

ในยุคแอนโทรโพซีน (Anthropocene) ที่นับว่าเป็นยุคที่ 39 ของโลก กิจกรรมของมนุษย์ได้เริ่มส่งอิทธิพลอย่างมีนัยสําคัญ ในเชิงธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ชลธารวิทยา และระบบนิเวศของโลก ซึ่งหากอ้างอิงจากการวิเคราะห์ทางรังสีของหินที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ โลกของเรามีอายุประมาณ 4,500 ล้านปี อย่างไรก็ตามยุคแอนโทรโพซีนอาจเริ่มต้นเมื่อ 73 ปีที่แล้ว ตามข้อมูลของนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยแอนโทรโพซีนทั้งหมด 37 คน นักวิทยาศาสตร์แต่ละคนมีมุมมองต่อเรื่องนี้ที่ต่างกันไป นําไปสู่ข้อถกเถียงที่ว่าแอนโทรโพซีนควรเป็น “ยุคสมัย” หรือเพียงแค่ “เหตุการณ์” แม้การอภิปรายทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงมุมมองของสาธารณชนที่มีต่อการอธิบายแอนโทรโพซีนในแบบที่ถูกต้องที่สุดยังคงดําเนินต่อไป สิ่งที่เห็นได้กระจ่างชัดคือผลกระทบจากการกระทําของมนุษย์ ที่ยังคงต้องเฝ้ามองว่าช่วงเวลานี้ จะยาวนานเพียงใด

information provided by event organizer