นิทรรศการ

รัตติกาล

ณรงค์ชัย ปทุมมาตย์

วันที่:

2 - 30 มิ.ย. 2567

"รัตติกาล"

ห้วงเวลาอันมืดดิน ความเงียบงัน สรรสิ่งชีวิต ล้วนดำเนินไปตามวิถีแห่งตน การก่อกำเนิดเกิดขึ้น การดำรงอยู่ การสูญสลายหายไปตามกาลเวลา นั้นคือความจริง ทุกสรรพสิ่งล้วนมีคุณค่าแห่งตนและผู้อื่น เอื้อประโยชณ์ต่อกันเเละกัน ถักทอเกี่ยวเนื่องโยงใย เกิดเป็นสัมพันธภาพแห่งชีวิต

EXHIBITION : THE DARK KNIGHT
ARTIST: NARONGCHAI PRATUMMAT (ณรงค์ชัย ปทุมมาตย์)
2-30 JUNE 2024

information provided by event organizer