นิทรรศการ

Everyday Life - ชีวิตประจำวัน

พิเชษฐ ยังพบ

วันที่:

2 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2567

เพราะชีวิตประจำวันของมนุษย์ล้วนพบเจอแต่เรื่องราวที่เป็นกิจวัตร คน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เข้าใจและไม่เข้าใจ การตีความ และการหาความหมายของสิ่งต่าง ๆ จึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และรับรู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ บนความเรียบง่ายที่ไม่ธรรมดา

พิเชษฐ ยังพบ (เกิด 2538) เป็นจิตรกรและศิลปินสื่อผสม เกิดและเติบโตท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมของชาญเมืองกรุงเทพฯ เขาพบเจอและจดบันทึกเหตุการณ์ในแต่ละวัน ด้วยการเฝ้าสังเกตและการไม่คาดหมาย สื่อผ่านจิตรกรรมกึ่งนามธรรมไปจนถึงนามธรรม หยิบยกสื่อทางศิลปะทั่วไปมาผสานกับวัสดุเก็บตกภายในสตูดิโอ และการเลือกใช้รายละเอียดที่แตกต่างกันไป เปรียบเหมือนการใช้ชีวิตที่เป็นการลองผิดลองถูกเพื่อค้นพบอะไรใหม่ๆ ผนวกกับทำนองการซ้อนทับกันของชั้นสี การเลือกใช้สีสัน พื้นผิว และจังหวะของฝีแปรงที่ฉับพลันแบบเฉพาะตัว จนเกิดรูปร่าง รูปทรง ที่ถูกลดทอนและตัดทอนโดยปราศจากเค้าโครงเดิมมากำหนดกรอบ ซึ่งแสดงถึงการไม่ยึดติด ไม่เน้นความถูกต้องตามหลักการ มุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบแบบไม่ซับซ้อน สื่อสารให้ผู้คนเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ต่อความเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิต

Everyday Life คือการกระตุ้นเร้าของสังคมแวดล้อมในแต่ละวัน พร้อมด้วยอารมณ์ จินตนาการ และสัมปชัญญะส่วนตน แสดงถึงการเห็นความงาม และความสำคัญในทุกสรรพสิ่ง ทั้งทัศนียภาพและ ชิ้นส่วนจากตัวสถาปัตยกรรม อันเกิดจากการประสบ สัมผัส และการเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงถิ่นที่ ผู้คน ชุมชน แม้แต่วัฒนธรรม ความเชื่อ ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ เหล่านี้เป็นพื้นฐานในการเรียบเรียง สร้างสรรค์ ถ่ายทอดความมีเหตุผลและไม่มีเหตุผลในความไม่งามและความงามที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ กล่าวคือ เป็นความหลงใหลต่อสิ่งที่เรียบง่าย ปรากฏในชีวิตประจำวัน

information provided by event organizer

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พีเพิลส์แกลเลอรี ห้อง P1-2 ชั้น 2

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330

โซน

2

อ. - อา. 10:00-20:00 (หยุดวันจันทร์)

BTS: สนามกีฬาแห่งชาติ