นิทรรศการ

อัตลักษณ์ของศิลปิน

หลากหลายศิลปิน รวม 26 ท่าน

วันที่:

10 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2567

นิทรรศการ “IDENTITY” อัตลักษณ์ของศิลปิน

แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์มีความซับซ้อน เนื่องจากอัตลักษณ์เป็นคำที่ทีความหมายคลุมเครือและตีความได้อย่างหลากหลายมีการนำไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันและเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมากมาย ทำให้การกำหนดความหมาย และคำอธิบายอย่างชัดเจนเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอย่างยิ่ง ความหมายของคำว่าอัตลักษณ์ หรือ Identity ในภาษาอังกฤษนั้นก็มีความขัดแย้งในตัวคำเอง Identity มาจากรากศัพท์ภาษาละติน idem แปลความได้ว่า "เหมือนกัน" เมื่อแปลความตามนี้ คำนี้กลับมีความหมายได้ทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ในแง่หนึ่ง อัตลักษณ์คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเราแต่ละคน ในอีกแง่อัตลักษณ์อาจหมายถึงสิ่งที่รวมผู้คนไว้ภายในการดำรงอยู่ของตนเองหรือของกลุ่ม เมื่อเราพูดถึงอัตลักษณ์ประจำชาติ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ทางเพศ เราก็บอกเป็นนัยว่าอัตลักษณ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราแบ่งปันกับผู้อื่น ดังนั้น คำจำกัดความของอัตลักษณ์อาจขึ้นอยู่กับการตอบคำถามที่ว่า เรามองเห็นว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร คนอื่นนั้นมองเราเป็นอย่างไร สิ่งที่ตัวเราอยากที่จะเป็นนั้นเป็นแบบใด

ในนิทรรศการกลุ่มครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 26 ศิลปิน ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นนำ และศิลปินดาวรุ่ง ได้แก่ ปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) สมภพ บุตราช ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ทองไมย์ เทพราม จรัญ พานอ่อนตา ศรีพัชรินทร์ ฤทธิรุตม์ มล.จักรพล รัชนี จักรี คงแก้ว พฤกษ์ โตหมื่นไวย นที อนันทะประดิษฐ์ ปุ่น อมรชร อัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์ กฎสรวง เอียงอุบล แทน โฆษิตพิพัฒน์ วรรณนิสา ถามะนาศาสตร์ วันดา ใจมา ศิริรัตน์ ชุ่มเย็น ศุภัชฌา โรจนวนิช สุวิวัฒณ์ หวานอารมย์ นิชกานต์ กองสวัสดิ์ วิรัตน์ เอกปัจชา อนุสรณ์ ปราณีรัชต์เลิศ อัครวุทธ โรจน์อังคณาวุฒิ เบญจมาศ และทัตพงศ์ อุทยมกุล ซึ่งเป็นศิลปินที่ล้วนแล้วแต่ผ่านพยายามความพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองจากอิทธิพลและความเชื่ออย่างเข้มข้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ระหว่างเส้นทางแห่งการสร้างสรรค์งานของแต่ละศิลปินไม่แปลกที่แรงบันดาลใจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่อิทธิพลและความเชื่อจากประสบการณ์ส่วนตัวจะแฝงอยู่ในบุคลิกของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นอย่างชัดเจนเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน ให้ศิลปินนั้นทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “IDENTITY” อัตลักษณ์ของศิลปิน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 14.00 น. เริ่มงาน 15.00 น. และชมนิทรรศการได้ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2567 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2 ชั้น G MOCA BANGKOK

information provided by event organizer