นิทรรศการ

ชีวิต-สัมพันธ์

นิทรรศการกลุ่ม 20 ศิลปิน

วันที่:

4 - 28 พ.ค. 2567

นิทรรศการ “ชีวิต-สัมพันธ์” มีแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่หลากหลายของชีวิต การแสวงหา ความต้องการ และวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนเพื่อการอยู่รอด โดยเชื่อมโยงผสานเข้ากับความเป็นสามัญของชีวิตมนุษย์ที่สัมพันธ์กับสภาวะการณ์ทางสังคม ประสบการณ์ วีถีชีวิต ความเชื่อ ความทรงจำ แรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ รอบตัว

โดยนิทรรศการนี้ได้แสดงสัจจะธรรมแห่งชีวิตสามัญของมนุษย์ และนำเสนอสุนทรียภาพความงามของชีวิต ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นอัตลักษณ์ สะท้อนมุมมองที่เกิดจากการตีความและให้ความหมายใหม่จากประสบการณ์ร่วมของศิลปินรวม 22 ชีวิต

กีรติ ผลวิเศษสิทธิ์
ชยุตม์ งามเอกอุดมพงศ์
ณัฐพงศ์ เถลิงสุข
ณิชารีย์ มิ่งมิตร
ตะวัน สุขขี
ทัตพงศ์ อุทยมกุล
ธนภูมิ กวาวสิบสาม
ธีรวัฒน์ อนุเคราะห์ดิลก
ปาณิสรา จันทร์วรรณ์
พัคศิริ เครือสุวรรณ
ศศิวิมล ชลบุษย์
ศิริชัย เพ่งพินิจ
ศิริโรจน์ โคตรวงษา
ศุภกร ดวงตะวัน
อติวิชญ์ ขอจุลซ้วน
อธิป เหรียญเลิศรัตนา
อภิสิทธิ์ ศรไชย
ปรเมศวร์ ไชยสะอาด
สุพัฒน์ สุกดํา
ศิริชัย โนรี
อมีรุล หมัดเด็น |
ชัยชนะ เสือยืนยง

เปิดสัมผัสประสบการณ์มุมมอง และรสชาติของชีวิตมนุษย์ที่แตกต่างได้ตั้งแต่ วันที่ 4-28 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-18.00 น.
หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา Art Gallery at Ban Chao Phraya
สามารถเยี่ยมชมได้ทุก วันอังคาร-วันอาทิตย์ ** หยุดทุกวันจันทร์ **
เวลา 10.00-18.00 น.

information provided by event organizer