นิทรรศการ

ภาพความสุข

หลากหลายศิลปิน

วันที่:

1 - 31 พ.ค. 2567

Picture of Happiness (ภาพความสุข)

Artist: ฐานันดร ธิจิตตัง
เดชาชาติ เทียนเสม
อรุณ พูลพังงา
เบ็ญจมาศ คำบุญมี
อนาวิล กองจินดา
นลิน เยาว์พฤกษ์ชัย
นาวิน คล้ายมุข
ภาลิน สถิรกุล
ฉลองศักดิ์ วงศ์รัตนพรกูร

1-31 พฤษภาคม 2567 ณ โอลด์ทาวน์แกลเลอรี

information provided by event organizer