นิทรรศการ

Time and Nature

นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ และ พันทิพา ตันชูเกียรติ

วันที่:

5 - 16 มิ.ย. 2567

“TIME AND NATURE” นิทรรศการป่าจําลองภายในห้องคอนกรีต

นิทรรศการที่จําลองธรรมชาติ ที่คนเมืองถวิลหาท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวายในป่าคอนกรีต เชิญให้ทุกท่านมาสัมผัสความย้อนแย้ง และใช้เวลาควานหาบางสิ่งที่ขาดหายไปพร้อมกับผลงานของ 2 ศิลปิน

บอล นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ศิลปะการจัดวางที่มีอัตลักษณ์ และ เก๋ พันทิพา ตันชูเกียรติ ศิลปินที่ผลิตผลงานจาก กระดาษด้วยเทคนิคเฉพาะตัว

นิทรรศการนี้เป็นการบูรณาการความรู้จากการศึกษา ในรายวิชา การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ โดย นักศึกษาปริญญา มหาบัณฑิต รุ่นที่ 18 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สนับสนุนนิทรรศการโดย สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) และ แบรนด์เลอแปง ภายใต้บริษัท ซีพีแรม จํากัด

ระยะเวลาจัดแสดง 5 - 16 มิถุนายน 2567
สถานที่จัดแสดง ณ ชั้น 3 ART4C ART CENTRE

information provided by event organizer